Ovjereni prijevod ili ovjerena kopija dokumenta

10-12-2014

Često se događa da naše stranke koje traže posao u inozemstvu ili nastavljaju školovanje u inozemstvu nisu sigurne što točno trebaju priložiti uz svoj zahtjev kada su u pitanju prijevodi, originalni dokumenti i njihove ovjerene kopije.

Najmjera nam je u ovom članku ukratko objasniti tko što izdaje.

1. Ovjereni prijevod izdaje sudski tumač

Ovjereni prijevod izrađuje sudski tumač kojeg imenuje nadležni sud. Sudski tumač svojom ovjerom potvrđuje samo da je njegov prijevod teksta istovjetan s tekstom u dokumentu koji mu je dan na prevođenje, ali ne može ovjeriti kopiju dokumenta. To je posao javnog bilježnika. Sudski tumač ovjerava svoj prijevod, a javni bilježnik ovjerava presliku neke isprave, npr. diplome.

Sudski tumač svoj prijevod uvijek uvezuje s preslikom izvornika koji mu je dan na prijevod. Kada se radi o dokumentu koji je izdan samo za jednu određenu svrhu (potvrda o nekažnjavanju, potvrda o neosuđivanosti, potvrda škole ili fakulteta, potvrda poslodavca o zaposlenju, uvjerenje o prebivalištu, itd.), uvezuje se izvornik isprave. Ako se prevodi isprava koja se dobije samo jednom poput diplome, uvezuje se preslika dokumenta koju prethodno može ovjeriti javni biljženik, ali ne mora.

2. Ovjerenu kopiju dokumenta izdaje javni bilježnik

Ovjerenu presliku dokumenta (npr. svjedodžbe, diplome, itd.) izdaje javni bilježnik. Javni bilježnik uzima vašu ispravu, kopira ju i na poleđinu stavlja svoju ovjeru kojom potvrđuje da je to istinita preslika izvornika. Izrada ovjerene kopije dokumenta se preporučuje u slučaju kada se od vas traži da predate original i ovjereni prijevod dokumenta.

Ako tijelo kojemu predajete svoj zahtjev traži original dokumenta i njegov prijevod, a radi se o svjedodžbi, diplomi ili nekoj drugoj važnoj ispravi koju ne možete brzo i jednostavno dobiti ponovno, napravite ovjerenu kopiju te isprave i predajte ju sudskom tumaču kako bi vam napravio ovjereni prijevod te isprave i javnobilježničke ovjere koji ćete onda priložiti uz svoj zahtjev.

Popis svih javnobilježničkih ureda u Hrvatskoj uz prikaz njihovog redovnog radnog vremena možete pronaći ovdje

Ako niste sigurni što treba prevesti i ovjeriti, a što kopirati i ovjeriti pa onda prevesti, možete nas posjetiti u jednom od naših ureda. Rado ćemo vam pomoći savjetom.

Materijal za prijevod nam možete poslati e-mailom info@abcprijevodi.hr ili putem linka zatražite ponudu, a mi ćemo vam se javiti s procjenom cijene prijevoda.

O novim zanimljivim temama čitajte na ABC PRIJEVODI blog

Puna legalizacija isprava izdanih u Hrvatskoj

27-09-2014

Javne isprave izdane u Hrvatskoj koje stranka namjerava koristiti u inozemstvu potrebno je legalizirati/nadovjeriti u postupku pune legalizacije ako je prema propisima te države to potrebno i ako u odnosima između Hrvatske i druge države ne postoji posebni dvostrani ili mnogostrani ugovor koji ukida ili olakšava legalizaciju.

Potpis i pečat tijela ili ustanove koja je izdala ispravu potrebno je nadovjeriti sljedećim redoslijedom:

  • u općinskom sudu, prema mjestu sjedišta ovjerovitelja isprave (matičnog ureda, javnog bilježnika, sudskog tumača, sveučilišta i sl. jer kod istog suda potpisnici isprave trebaju prethodno deponirati potpis i otisak pečata),
  • u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske, Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb;
  • u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, Uprava za europsko pravo, međunarodno pravo i konzularne poslove, Sektor konzularnih poslova, Služba za međunarodnu pravnu pomoć, Petretićev trg 2, 10000 Zagreb,
  • u stranoj diplomatskoj misiji u Republici Hrvatskoj – države u kojoj se ta isprava namjerava upotrijebiti.

Treba naglasiti da se ovjeravanjem isprave potvrđuje vjerodostojnost pečata i potpisa službene osobe koji su stavljeni na ispravu, ali ne i njezin sadržaj.

O novim zanimljivim temama čitajte na ABC PRIJEVODI blog


Kartica teksta vs. stranica teksta

17-03-2014

Prevoditelji često dobivaju upite poput ovog: “Koliko košta prijevod teksta od 5 stranica?”

Na to pitanje nije moguće dati točan odgovor jer stranica teksta nije nikakva standardna količina ili mjera. Na jednoj stranici može biti 400 ili 4000 riječi, ovisno o proredu, veličini i tipu fonta, marginama te mnogim drugim elementima. Zato se cijena ne može odrediti prema broju samih stranica, već se određuje prema količini teksta koji treba prevesti.

U prevoditeljskoj djelatnosti količina teksta mjeri se prema kartici teksta koja sadrži 1500 znakova s prazninama te se na temelju toga određuje cijena prijevoda ili lekture nekog tekstualnog sadržaja. Navedenih 1500 znakova s razmacima zapravo znači 1500 udaraca prstom po tipkovnici.

Kako možete izračunati koliko neki tekst sadrži kartica?

1. Otvorite tekst u programu Microsoft Word u kojemu želite izbrojiti znakove.

2. Na tekstualnom izborniku otvorite padajući izbornik na naredbi Tools (Alati) => Word Count (Brojanje riječi).

3. Otvorit će Vam se prozor na kojem imate popis nekih parametara dokumenta, a dobit ćete i podatke o broju znakova s prazninama. Taj broj podijelite s 1500 i tako ćete dobiti broj kartica teksta.

Broj kartica se množi s cijenom po kartici, a ona ovisi o stručnosti teksta, jeziku s kojeg ili na koji se prevodi te o roku u kojem prijevod treba biti završen.

Ponudu za prijevod od nas možete zatražiti e-mailom info@abcprijevodi.hr ili putem linka zatražite ponudu, a mi ćemo vam se javiti s procjenom cijene prijevoda.

O novim zanimljivim temama čitajte na ABC PRIJEVODI blog

Prijevod diplome i stečenog akademskog ili stručnog naziva

06-01-2014

Od pristupanja Republike Hrvatske Bolonjskom procesu 2001. godine sudski tumači često susreću stranke koje su se obrazovale po „starom“ (predbolonjskom) sustavu, a žele da im se stari stručni naziv na diplomi, npr. diplomirani/a ekonomist/ica prevede kao novi akademski naziv, magistar/a ekonomije.

Izjednačavanje starih i novih akademskih naziva regulira Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju u kojem stoji:

„Stručni naziv stečen završetkom sveučilišnoga dodiplomskog studija, čijim završetkom se stječe visoka stručna sprema (VSS), izjednačen je s akademskim nazivom magistar odnosno magistra uz naznaku struke ili magistar inženjer, odnosno magistra inženjerka uz naznaku struke ili doktor, odnosno doktorica uz naznaku struke, sukladno članku 4. ovoga Zakona.“ (čl. 14, st. 3.)

Također se navodi sljedeće:

“Stečeni akademski i stručni nazivi i akademski stupanj koriste se sukladno potvrdi, svjedodžbi, odnosno diplomi o završenom studiju.” (čl. 12, st. 3.)

Citiranim Zakonom predviđene su i prekršajne odredbe ako se akademski ili stručni naziv ne koristi sukladno Zakonu.

Osim toga, sudski tumač ne smije slobodno interpretirati niti mijenjati sadržaj dokumenta. Prijevod na strani jezik mora u potpunosti odgovarati izvornoj ispravi. Jednostavno rečeno, sudski tumač ima zakonsku obavezu prevesti točno ono što na diplomi piše.

Kako onda treba glasiti prijevod titule stečene po završetku visoke škole ili fakulteta?

Ako želite imati dokument s novim akademskim nazivom, potrebno je od fakulteta koji je izdao vašu diplomu zatražiti potvrdu o izjednačavanju akademskih naziva. Na njoj će pisati da je vaš stari akademski naziv (npr. diplomirani/a ekonomist/ica) izjednačen s novim (npr. magistar/a ekonomije), a sudski tumač potom prevodi tu potvrdu.

Priznavanje izozemnih obrazovnih kvalifikacija

Ni pri prevođenju inozemnih kvalifikacija na hrvatski jezik sudskom tumaču nije dopušteno samostalno interpretiranje izvorno stečenog naziva navedenog u kvalifikaciji, jer u tu svrhu postoji poseban proces, a to je postupak priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj. Za provođenje postupka priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u RH nadležno je nekoliko tijela ovisno o vrsti inozemne kvalifikacije i svrsi priznavanja, a to može biti zapošljavanje ili nastavak obrazovanja.

Isprave koje treba prevesti nam možete poslati e-mailom info@abcprijevodi.hr ili putem linka zatražite ponudu, a mi ćemo vam se javiti s procjenom cijene prijevoda.

O novim zanimljivim temama čitajte na ABC PRIJEVODI blog

Što je to Apostille?

03-12-2013

Apostille je nadovjera isprave koja će se koristiti izvan Republike Hrvatske sukladno odredbama Haške konvencije od 05. listopada 1961. godine, a koju je potpisala i Republika Hrvatska.

Ovjera na ispravi vrši se potvrdom Apostille na:
• ispravama koje je izdao službenik državnog tijela, uključujući i one koje je izdao upravitelj sudske pisarnice,
• administrativnim ispravama (diplomama, svjedodžbama, ispravama izdanim u matičnim uredima kao što su izvadak iz matice rođenih, izvadak iz matice rođenih, izvadak iz matice umrlih, potvrde o slobodnom bračnom stanju i sl.),
• ispravama koje je izdao ili ovjerio javni bilježnik.

Time se potvrđuje vjerodostojnost pečata i potpisa službene osobe koji se nalaze na ispravi, ali ne i sadržaj isprave.

Na lijevoj strani možete vidjeti kako izgleda ovjera apostille stavljena u Hrvatskoj, a na desnoj se nalazi primjer apostille iz Ujedinjenog Kraljevstva.

Dakle, potvrda apostille potvrđuje samo da je potpis ili pečat na ispravi istinit. To ne znači da je sadržaj isprave točan ili da tijelo uprave koje je izdalo potvrdu apostille odobrava ili potvrđuje sadržaj dokumenta.

Punomoć ili suglasnost za putovanje djece u inozemstvo

Tijekom ljetnih i zimskih školskih praznika mnogi roditelji šalju svoju djecu u posjetu rodbini u inozemstvu. Neka djeca putuju s rođacima, a neka s obiteljskim prijateljima, ali za takvo putovanje moraju imati dopuštenje roditelja, tzv. suglasnost ili punomoć. Taj dokument može postati najvažnija isprava za vrijeme cijelog odmora pomoću koje ćete izbjeći mnoge probleme i neugodnosti na granici i kasnije u inozemstvu.

Naime, člankom 6. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana propisano je da dijete mlađe od 14 godina može putovati u inozemstvo samo u pratnji roditelja ili drugog zakonskog zastupnika, ili uz njihovu suglasnost u pratnji druge osobe.
Navedena suglasnost ili punomoć mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, diplomatske misije ili konzularnog ureda.
Suglasnost može sastaviti i sama stranka i ovjeriti potpise roditelja kod javnog bilježnika, a nakon toga ju donijeti sudskom tumaču na prijevod. Ako niste sigurni što napisati, možete jednostavno od javnog bilježnika zatražiti sastavljanje punomoći za putovanje djece u inozemstvo. Sudski tumač će tada punomoć prevesti na željeni strani jezik, ovjeriti i uvezati s izvornikom.

Više o tome pročitajte ovdje.

O novim zanimljivim temama možete čitati na ABC PRIJEVODI blog

Iseljavanje mladih

Doslovni prijevodi

CAT ili računalno potpomogunuto prevođenje

MT ili strojno prevođenje

Uz nekoliko savjeta do kvalitetnog životopisa

Životopis koji pali

U rubrici Jezični savjeti naučite izbjeći najčešće pravopisne i druge pogreške. Pročitajte više o:

Slijedeći i sljedeći

Ako i ukoliko

Korisne poveznice:

Rječnička baza hrvatskoga jezika sa 116.516 osnovnih riječi (natuknica) nalazi se na Hrvatskom jezičnom portalu. Uz osnovne riječi i njihove definicije bazu sačinjavaju i primjeri (oko 60.000), sintagmatski izrazi (oko 18.000) i frazeološki izrazi (oko 10.000).

Terminološka baza hrvatskoga strukovnog nazivlja u kojoj se sustavno prikuplja, stvara, obrađuje i tumači nazivlje različitih struka radi okupljanja i usklađivanja nazivlja na hrvatskome jeziku - Struna

Hrvatski terminološki portal - HTP

Stručna terminologija u EU - IATE

Glosari tijela i ustanova Europske unije - Glosari

Pravo i ostali javni dokumenti EU-a te vjerodostojno elektroničko izdanje Službenog lista EU-a – na 24 jezika.

Veleposlanstva u Republici Hrvatskoj

Goethe Institut u Hrvatskoj

British Council u Hrvatskoj

Francuske alijanse u Hrvatskoj

Talijanski institut za kulturu u Zagrebu