Ovjereni prijevod

Ovjereni prijevod je prijevod nekog dokumenta koji je stalni i opunomoćeni sudski tumač ovjerio svojim žigom i potpisom čime jamči da je sadržaj prijevoda identičan s tekstom izvornika.

Ovjereni prijevod s pečatom sudskog tumača potreban je kad dokument na stranom jeziku treba predati ili predočiti nadležnoj instituciji radi ostvarivanja određenih prava i dokazivanja nekih činjenica. Stoga dokument mora biti preveden, a prijevod mora biti ovjeren čime se potvrđuje da je istovjetan s izvornikom.

Na kraju ovjerenog prijevoda nalazi se tekst ovjere te pečat i vlastoručan potpis sudskog tumača koji je deponiran u nadležnom sudu.

Ovjereni prijevodi se izrađuju sukladno Pravilniku o stalnim sudskim tumačima kojeg je izdalo Ministarstvo pravosuđa (Narodne novine br. 88/08).

Samo ovjereni prijevod ima dokaznu snagu u pravnom prometu. Drugim riječima, ovjereni prijevodi službeni su dokumenti koji se mogu koristiti u Hrvatskoj i inozemstvu.

Izvornik ili preslika?

Iako sudski tumač može prevesti tekst s ovjerene ili neovjerene preslike, skeniranog ili faksiranog dokumenta, pri čemu u tekstu svoje ovjere prijevoda navodi o kakvoj vrsti izvorne isprave se radi, preporučujemo da se na prijevod donese original dokumenta jer se na kopiji ili skenu često ne vidi suhi ili vodeni pečat čiji sadržaj također treba prevesti. Osim toga, službena tijela poput npr. Matičnog ureda zahtijevaju isključivo prijevod originala.


Trebate li ovjereni prijevod na njemački, ovjereni prijevod na engleski ili pak ovjereni prijevod na bilo koji jezik u našoj ponudi, nazovite nas, pošaljite nam e-pismo ili nas jednostavno posjetite u jednom od naših ureda.


Osobine ovjerenog prijevoda:

  • prevodi ovlašteni sudski tumač
  • prijevod je istovjetan izvorniku
  • najviša kvaliteta i stručnost
  • služi kao dokaz
  • skuplji je od neovjerenog prijevoda
  • prijevod se uvezuje s izvornikom ili preslikom
  • sadrži tekst ovjere, pečat i potpis sudskog tumača

Dostava

Dostavu ovjerenih prijevoda i dokumenata bilo gdje u Hrvatskoj ili inozemstvu dogovaramo s našim strankama na način koji njima najviše odgovara.

Ovjereni prijevod možete:

  • osobno preuzeti u jednom od naša četiri ureda
  • dobiti u preporučenoj pošiljci Hrvatske pošte (cjenik)
  • primiti putem dostavne službe

Neovjereni prijevod najčešće šaljemo e-poštom, a možete ga i osobno preuzeti u jednom od naša četiri ureda.


Bitna napomena

Načelno ne ovjeravamo prijevode koje su načinile treće osobe. Međutim, vrlo rado ćemo izvorni dokument prevesti ponovno u skladu s našim visokim standardima kvalitete i potom ovjeriti takav prijevod.


Brzo i kvalitetno izrađujemo:

- ovjerene prijevode osobnih isprava:

- ovjereni prijevod rodnog lista
- ovjereni prijevod vjenčanog lista
- ovjereni prijevod smrtnog lista
- ovjereni prijevod izvatka iz matice rođenih
- ovjereni prijevod potvrde o slobodnom bračnom stanju
- ovjereni prijevod domovnice
- ovjereni prijevod potvrde o visini dohotka
- ovjereni prijevod uvjerenja o prebivalištu
- ovjereni prijevod potvrde o nekažnjavanju
- ovjereni prijevod potvrde o nevođenju kaznenog postupka
- ovjereni prijevod rješenja o mirovini
- ovjereni prijevod rješenja o invalidnosti
- ovjereni prijevod rješenja o promjeni imena
- ovjereni prijevod rješenja o dječjem doplatku
- ovjereni prijevod potvrde o isplaćenom dječjem doplatku
- ovjereni prijevod poreznog rješenja
- ovjereni prijevod odobrenja za samostalan rad
- ovjereni prijevod bankovne potvrde
- ovjereni prijevod potvrde policije
- ovjereni prijevod posjedovnog lista
- ovjereni prijevod platne liste
- ovjereni prijevod uvjerenja o osposobljavanju
- ovjereni prijevod uvjerenja o osposobljenosti- ovjereni prijevod izjave
- ovjereni prijevod punomoći
- ovjereni prijevod diplome
- ovjereni prijevod dodatka diplomi
- ovjereni prijevod svjedodžbe
- ovjereni prijevod svjedodžbe o završnome radu
- ovjereni prijevod svjedodžbe o završnom ispitu
- ovjereni prijevod uvjerenja o položenom stručnom ispitu
- ovjereni prijevod svjedodžbe o pomoćničkom zvanju
- ovjereni prijevod svjedodžbe o položenom majstorskom ispitu
- ovjereni prijevod prijepisa ocjena
- ovjereni prijevod prijepisa položenih ispita
- ovjereni prijevod vozačke dozvole
- ovjereni prijevod potvrde o stanju računa u banci
- ovjereni prijevod ugovora o radu
- ovjereni prijevod preporuke
- ovjereni prijevod potvrde o zaposlenju
- ovjereni prijevod liječničke svejdodžbe ili potvrde
- ovjereni prijevod potvrde o zdravstvenom stanju
- ovjereni prijevod potvrde o zdravstvenoj sposobnsoti radnika
- ovjereni prijevod ostalih osobnih dokumenata


- ovjerene prijevode dokumentacije trgovačkih društava:

- ovjereni prijevod izvatka iz sudskog registra
- ovjereni prijevod financijskog izvješća
- ovjereni prijevod statističkog izvješća
- ovjereni prijevod revizorskog izvješća
- ovjereni prijevod burzovnog izvješća
- ovjereni prijevod statuta društva
- ovjereni prijevod poduzetničkog ugovora
- ovjereni prijevod društvenog ugovora
- ovjereni prijevod ugovora o prodaji roba i usluga
- ovjereni prijevod bilance
- ovjereni prijevod fakture
- ovjereni prijevod računa
- ovjereni prijevod natječajne dokumentacije (tendera)
- ovjereni prijevod dokumentacije za ponude
- ovjereni prijevod deklaracije
- ovjereni prijevod prikaza proizvoda
- ovjereni prijevod sigurnosnog lista
- ovjereni prijevod patentne dokumentacije


- ovjerene prijevode pravne dokumentacije:

- ovjereni prijevod kupoprodajnog ugovora
- ovjereni prijevod ugovora o radu
- ovjereni prijevod ugovora o poslovnoj suradnji
- ovjereni prijevod ugovora o najmu
- ovjereni prijevod ugovora o zakupu
- ovjereni prijevod darovnog i drugog ugovora
- ovjereni prijevod tužbe
- ovjereni prijevod žalbe
- ovjereni prijevod zahtjeva
- ovjereni prijevod sudske presude
- ovjereni prijevod sudske odluke
- ovjereni prijevod rješenja o nasljeđivanju
- ovjereni prijevod s ostavinske rasprave
- ovjereni prijevod zapisnika
- ovjereni prijevod pravilnika
- ovjereni prijevod statuta
- ovjereni prijevod poziva za raspravu
- ovjereni prijevod oporuke
- ovjereni prijevod rješenja o mirovini
- ovjereni prijevod rješenja o invalidnosti
- ovjereni prijevod ovjere javnog bilježnika
- ovjereni prijevod police osiguranja
- ovjereni prijevod rješenja o promjeni prezimena
- ovjereni prijevod potvrde o rezidentnosti
- ovjereni prijevod prijevod ostale pravne dokumentacije


- ovjerene prijevode tehničke dokumentacije:

- ovjereni prijevod prijevod atesta
- ovjereni prijevod laboratorijskog ispitivanja uzoraka
- ovjereni prijevod certifikata
- ovjereni prijevod potvrde o ispitivanju kvalitete proizvoda
- ovjereni prijevod potvrde o tehničkoj specifikaciji proizvoda
- ovjereni prijevod sigurnosno-tehničkog lista
- ovjereni prijevod deklaracije
- ovjereni prijevod ostale tehničke dokumentacije


- ovjerene prijevode medicinske dokumentacije:

- ovjereni prijevod liječničkog mišljenja
- ovjereni prijevod nalaza liječnika
- ovjereni prijevod specijalističkog nalaza
- ovjereni prijevod otpusnog pisma
- ovjereni prijevod liječničke svjedodžbe
- ovjereni prijevod potvrde o nesposobnosti za rad
- ovjereni prijevod povijesti bolesti
- ovjereni prijevod liječničkog uvjerenja
- ovjereni prijevod nalaza laboratorijskih pretraga
- ovjereni prijevod uputnice
- ovjereni prijevod računa bolnice
- ovjereni prijevod specifikacije farmaceutskih proizvoda i sl.

Trebate prijevod liječnike potvrde i nalaza na strani jezik?

Potreban Vam je prijevod otpusnog pisma?

Naš ured prevoditelja i sudskih tumača nudi uslugu prijevoda medicinske dokumentacije kao najzahtjevnijeg oblika prevođenja, jer prevoditelj koji prevodi medicinsku dokumentaciju mora raspolagati ne samo znanjem stranog jezika, nego mora poznavati i određena područja medicine. Osim toga, medicinski tekstovi često sadrže skraćenice, natuknice, vrlo stručnu terminologiju, a mogu biti i teško čitljivi rukom pisani dokumenti. U tom slučaju naš prevoditeljski ured se pri svakoj nedoumici konzultira s liječnicima specijalistima za određeno područje.

Prijevod medicinske dokumentacije potreban je u svrhu liječenja ili obavljanja pretraga u inozemstvu. Često se događa da stranka odluči potražiti drugo mišljenje liječnika u inozemstvu. S druge strane, prijevod liječničkih nalaza, otpusnog pisma i računa potreban je u svrhu naknade troškova liječenja ili troška određenog medicinskog postupka obavljenog u inozemstvu.

Ako ste liječenje započeli u inozemstvu, a želite ga nastaviti u Hrvatskoj, potreban vam je ovjereni prijevod otpusnog pisma i drugih dokumenata kako bi se liječnik u Hrvatskoj upoznao s provedenim pretragama i postupcima, terapiji i preorporukama inozemnog liječnika o nastavku liječenja u zemlji prebivališta.

Svjesni smo da prijevodom utječemo na tijek i oblik liječenja osoba, a time i na zdravlje pacijenata pa ovoj vrsti prijevoda pristupamo s posebnom pozornošću.


NOVOSTI


Ukidanje radnih dozvola u Njemačkoj

Kako će ukidanje radnih dozvola utjecati na građane?

Ako se od 1. srpnja 2015. ukinu radne dozvole za hrvatske građane u Njemačko, hrvatski građani i tvrtke u toj zemlji u potpunosti se izjednačuju s građanima i tvtkama iz drugih država EU (npr. Austrije, Italaje i Slovenije).

Kakav je postupak na snazi do ukidanja radnih dozvola?

Do 30. lipnja 2015. samo hrvatski građani koji imaju sveučilišnu diplomu i pronađu radno mjesto koje odgovara njihovoj stručnoj spremi ne trebaju tzv. EU-radnu dozvolu. Svi ostali za rad u Njemačkoj trebaju dobiti EU radnu dozvolu. Za dobivanje radne dozvole bez postupka provjere prednosti pri zapošljavanju nužno je barem strukovno obzovanje u trajanju od najmanje dvije godine i ugovorena plaća koja odgovara prosječnoj plaći za navedenu struku u mjestu rada. U svim drugim slučajevima potrebno je pokrenuti postupak provjere prednosti pri zapošljavanju na njemačkom tržištu rada. Isto tako, u prijelaznom razdoblju hrvatski građani načelno ne mogu raditi u statusu lizing radnika.

Zaključak

Ukidanje radnih dozvola značilo bi da na njemačkom tržištu za sve hrvatske radnike - dakle, neovisno o naobrazbi, radnom mjestu i ugovorenoj plaći - nema nikakvih dodatnih administrativnih prepreka. Potrebno je samo natjecati se za posao sukladno njemačkim postojećim poslovnim običajima.Error: Call to undefined function mysql_connect() in /home2/abcprije/public_html/statistika/base/db/Db.php:191 Stack trace: #0 /home2/abcprije/public_html/statistika/lib/Global.php(84): ArdeDb->connect() #1 /home2/abcprije/public_html/statistika/api/LogRequest.php(33): twatchConnect() #2 /home2/abcprije/public_html/ovjerenip.php(55): twatchLogRequest() #3 {main}